Palvelun käytön ehdot

1 Soveltaminen ja kohde

1.1 Sopimusehtojen soveltamisala

Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Ihmeveikko Oy:n (Y-tunnus: 2789176-3) ja Palveluntarjoajan välillä sekä Ihmeveikko Oy:n ja Asiakkaan välillä liittyen Ihmeveikko.fi  –palveluun (“Palvelu”). Näitä Sopimusehtoja ei sovelleta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, vaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset sopimusehdot määräytyvät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Ihmeveikko Oy ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

1.2 Muutokset ja lisäpalvelut

Nämä Sopimusehdot koskevat Palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat myös Ihmeveikko Oy:n Palveluun mahdollisesti tekemät muutokset ja sen tarjoamat lisäpalvelut. Mahdollisten lisäpalveluiden osalta noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä. Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas hyväksyy ehdot lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään eikä niitä saa käyttää ennen kyseisten erityisehtojen hyväksymistä.

1.3 Palvelun käytön edellytykset

Palvelun käyttämisen edellytyksenä on näiden Sopimusehtojen hyväksyminen. Palvelua saa käyttää ja/tai Palveluun saa rekisteröityä ainoastaan, kun on hyväksynyt Palveluun liittyvät Sopimusehdot. Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja tai Asiakas ei hyväksy näitä Sopimusehtoja, kyseisellä Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

2 Määritelmät

2.1 Viittaukset ja määritelmät

Näihin Sopimusehtoihin liittyen yksikkö sisältää monikon ja toisinpäin (silloin kun se on tarkoituksenmukaista) ja viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia näiden Sopimusehtojen kohtiin ja liitteisiin, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Näissä Sopimusehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmauksilla, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, tarkoitetaan seuraavaa:

2.1.1 Asiakas

Sana “Asiakas” tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on etsiä Palveluntarjoajia ja heidän tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita sekä mahdollisesti hankkia Palveluntarjoajien tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita.

2.1.2 Materiaali

Sana “Materiaali” tarkoittaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palveluun toimittamaan materiaalia, joka voi olla tekstiä, arvostelua, ideoita, kokemuksia, tietoa, kuvaa, videota, grafiikkaa ja/tai mitä tahansa muuta aineistoa ja materiaalia.

2.1.3 Palvelu

Sana “Palvelu” tarkoittaa Ihmeveikko Oy:n kulloinkin tarjoamaa Ihmeveikko.fi –palvelua.

2.1.4 Palveluntarjoaja

Sana “Palveluntarjoaja” tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta tai Ihmeveikko Oy:n yhteistyökumppania, jonka tarkoituksena on markkinoida ja myydä tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.

2.1.5 Sopijapuoli

Sana “Sopijapuoli” tarkoittaa joko Palveluntarjoajaa, Asiakasta ja/tai Ihmeveikko Oy:tä tai jotakin näistä tai kaikkia näitä yhdessä asiayhteydestä riippuen.

2.1.6 Sopimusehdot

Sana “Sopimusehdot” tarkoittavat näitä Palveluun sovellettavia ehtoja ja määräyksiä Ihmeveikko Oy:n myöhemmin niihin tekemine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

3 Palvelun käyttäminen

3.1 REKISTERÖITYMINEN

Palveluntarjoajan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ja tulla hyväksytyksi Ihmeveikko Oy:n toimesta ennen Palvelun käyttämistä.

3.2 PALVELUN KÄYTTÄMINEN

3.2.1 Palvelu

Ihmeveikko Oy tarjoaa Palvelun kulloinkin osoittamaltaan palvelimelta. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan omaan sisäiseen käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

3.2.2 Takuu

Ihmeveikko Oy:n Palvelu on käytettävissä “sellaisena kuin se on” ja “silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Ihmeveikko Oy ei takaa, että Palvelu täyttää Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan vaatimukset tai, että se toimii moitteettomasti tai on Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi tai, että Palvelu on muutoin vapaa virheistä, vioista ja/tai puutteellisuuksista. Ihmeveikko Oy ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikoja ja/tai puutteellisuuksien taikka saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

3.2.4 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan vastuu

Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia keskenään. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat käyttämään sellaisia edustajiaan, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia edustamiensa tahojen puolesta. Ihmeveikko Oy ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Ihmeveikko Oy ei vastaa Palveluntarjoajan tai Asiakkaan Palvelussa toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta.

Ihmeveikko Oy ei vastaa Palveluntarjoajan verkkosivuilta kerättyjen tietojen kuten hinnastojen paikkansa pitävyydestä vaan Asiakkaan tulee tutustua itsenäisesti Palveluntarjoajan tarjoaman tuotteen ehtoihin ja hintoihin ennen palvelun hankkimista.

3.2.5 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat huolehtimaan siitä, että sen omat laitteet, ohjelmistot ja tele- ja tietoliikenneyhteydet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset ja määräykset ja että ne eivät aiheuta häiriöitä Palveluun. Ihmeveikko Oy ei siten ole vastuussa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä liittyen Palveluun.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan tarvittavat päätelaitteet, ohjelmistot ja sovellukset sekä tele- ja tietoliikenneyhteydet Palvelun käyttämiseksi eikä Ihmeveikko Oy ole velvollinen niitä toimittamaan. Ihmeveikko Oy:n erikseen ilmoittamat laitteiden ja ohjelmistojen tekniset vaatimukset ovat voimassa Ihmeveikko Oy:n ilmoittamalla tavalla. Ihmeveikko Oy:lla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat siten tietoisia, ja hyväksyvät sen, että he voivat joutua hankkimaan uusia laitteita, ohjelmistoja ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiä Palvelun käyttämiseksi. Ihmeveikko Oy pyrkii ilmoittamaan kolme (3) päivää etukäteen sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti laite-, ohjelmisto- ja/tai tele- ja tietoliikennevaatimuksiin. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat velvollisia omalla kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat muutokset laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin Palvelun käyttämiseksi.

3.2.6 Yhteys

Yhteys Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tietokoneelta Ihmeveikko Oy:n palvelimelle salataan käyttäen asianmukaista tekniikkaa. Selvyyden vuoksi sovitaan ja todetaan, ettei Ihmeveikko Oy ole missään vastuussa yhteyden ja/tai tietoturvallisuuden toimivuudesta ja/tai saatavuudesta Ihmeveikko Oy:n palvelimelle Asiakkaan tai Palveluntarjoajan laitteelta.

3.2.7 Asiakkaan materiaalit

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan materiaalit säilyvät Palvelussa Ihmeveikko Oy:n kulloinkin erikseen ilmoittaman ajan puitteissa.

3.2.8 Tukipalvelut

Ihmeveikko Oy tarjoaa Palvelun tuki- ja ylläpitopalveluita maanantaista perjantaihin klo 10.00 – 15.00 poislukien ruokailutauot sekä loma- ja muut vapaa- ja vastaavat päivät. Tukipyynnöt voi jättää Ihmeveikko Oy:n Palvelussa kulloinkin ilmoittamiin yhteydenpitovälineisiin kuten esimerkiksi sähköpostiin tai matkapuhelimeen.

3.2.9 Käyttökatkot

Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä tai niiden saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Ihmeveikko Oy pyrkii tiedottamaan tiedossa olevista katkoksista etukäteen Asiakasta tai Palveluntarjoajaa tai Palveluntarjoajan nimeämää yhteyshenkilöä. Ihmeveikko Oy ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista asiakkaalle.

3.2.10 Evästeiden käyttäminen

Ihmeveikko Oy käyttää evästeitä tilastointiin sekä markkinointi- ja optimointitarkoituksiin. Evästeiden avulla kerätään lisäksi tietoa, jonka perusteella Palvelu aktivoi Asiakkaalle ja Palveluntarjoajalle mahdollisuuden käyttää chat-asiakaspalvelua.

Halutessaan evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun käyttöön eivätkä kaikki Palvelun ominaisuudet ole täten välttämättä käytössä.

3.2.11 Kehittäminen

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus kehittää Palvelua edelleen haluamallaan tavalla. Ihmeveikko Oy:lla on oikeus korvata Palvelun ohjelmistot uusilla päivityksillä ja/tai versioilla ja/tai toisilla ohjelmistoilla edellyttäen, että korvaava ohjelmistoversio ja/tai ohjelmisto on toiminnallisuudeltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan vähintään vastaavanlainen kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti tarjottu Palvelu, ellei Ihmeveikko Oy tapauskohtaisesti toisin päätä.

3.2.12 Tiedottaminen

Ihmeveikko Oy voi tiedottaa Palveluntarjoajia ja Asiakkaita Palveluun liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi Palvelun toiminnallisuuksista, muutoksista, yhteistyökumppaneiden tarjouksista ja niiden tuotteista ja/tai palveluista sekä muista Palveluun liittyvistä asioista. Tiedotuksia voidaan lähettää Palveluntarjoajien ja/tai Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten esimerkiksi sähköpostiin tai matkapuhelinnumeroon.

3.3 PALVELUNTARJOAJAA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

3.3.1 Sopimusten ja yhteydenottojen ilmoittaminen

Palveluntarjoaja sitoutuu kirjallisesti tai Ihmeveikko Oy:n Palvelussa erikseen ilmoittamalla muulla tavalla – esimerkiksi sähköisesti Palvelun kautta tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjen kyselyiden avulla – ilmoittamaan Ihmeveikko Oy:lle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai sopimistaan yhteydenotoista Asiakkaiden kanssa. Ilmoitus on tehtävä niin pian kuin mahdollista tai Ihmeveikko Oy:n erillisestä pyynnöstä. Ilmoitusvelvollisuuden katsotaan täyttyneen myös silloin kun Palveluntarjoaja maksaa Ihmeveikko Oy:lle kyseessä olevaan sopimukseen tai yhteydenottoon liittyvän maksun tai komission.

3.3.2 Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Palveluntarjoajalla ja/tai muillakaan Palvelun avulla tarjouspyyntöjen vastaanottajilla ei ole oikeutta edes osittain antaa tarjouspyynnöistä tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin tapahtuu, on Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan Ihmeveikko Oy:lle kaikki sen kärsimät välilliset ja välittömät tappiot ja tulonmenetykset sekä lopettamaan Palvelun käytön välittömästi mikäli Ihmeveikko Oy näin päättää.

3.3.3 Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Mikäli Palveluntarjoaja ei sopimusehtojen mukaisesti ilmoita Ihmeveikko Oy:lle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai sopimistaan yhteydenotoista Asiakkaiden kanssa 14 vuorokauden sisällä syntyneestä kaupasta, sopimuksesta tai yhteydenotosta voi tämä johtaa tämä Palvelusta poistamiseen tai väliaikaiseen Palvelun käyttökieltoon. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönyt Palveluntarjoaja sitoutuu maksamaan ilmoittamatta jättäneensä tapahtuman velvoittaman palvelumaksun 2-kertaisena.

3.3.4 Palveluntarjoajaksi hyväksymisen edellytykset

Palveluntarjoajan tulee olla Palvelun liittyessä ja Palvelun liittyvän sopimuksen voimassaoloajan rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Palveluntarjoaja rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Ihmeveikko Oy:lle. Samoin Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Ihmeveikko Oy:lle, mikäli Palveluntarjoaja merkitään verovelkarekisteriin. Palveluntarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta Ihmeveikko Oy pystyy tavoittamaan Palveluntarjoajan tarvittaessa ja Palveluntarjoaja sitoutuu huolehtimaan, että tämän Ihmeveikko Oy:lle ilmoittamat yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero pysyvät ajan tasalla.

Ihmeveikko Oy pidättää lisäksi oikeuden millä tahansa perusteella jättää Palveluntarjoaja hyväksymättä Palveluun ja voi esimerkiksi kulloinkin parhaaksi katsomallaan tavallaan asettaa Palveluntarjoajan edustajalle koulutukseen tai sertifikaatteihin liittyviä pätevyysvaatimuksia.

3.3.5 Arvostelut ja palautteet

Palveluntarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Asiakkaat ja mahdollisesti muut tahot tekevät Palveluntarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista arvosteluita, jotka ovat nähtävissä Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta saada arvosteluaan poistetutuksi Palvelusta ja/tai muualta. Arvostelut voidaan Ihmeveikko Oy:n päätöksellä jättää Palveluun myös sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on lopettanut Palvelun käyttämisen.

3.3.6 Palveluntarjoajan arviointi ja pisteytys

Ihmeveikko Oy pidättää oikeuden esittää Palveluntarjoajan tarjoamasta palvelusta omia arvioitaan tai suosituksia asiakkaalle esimerkiksi pisteiden tai tähtien muodossa. Arvioihin voidaan lukea mukaan Ihmeveikko Oy:n vapaasti valitsemat muuttujat ja Ihmeveikko Oy pidättää oikeuden muuttaa kriteerejään ilmoittamatta siitä Palveluntarjoajille tai Asiakkaille. Ihmeveikko Oy ei ole velvollinen julkaisemaan kulloinkin käytössä olevaa kriteeristöä. Näin olleen esimerkiksi asiakkaiden antamista arvosteluista tai Palveluntarjoajan hinnoista, sijainnista ja käyttytymisestä Palvelussa voidaan johtaa Ihmeveikko Oy:n laatimien algoritmien avulla asiakkaille esitettäviä suosituksia eri muodoissa.

3.4 Asiakasta koskevat erityisehdot

3.4.1 Sopimusten tai yhteydenottojen ilmoittaminen

Asiakas sitoutuu Ihmeveikko Oy:n erikseen niin pyytäessä kirjallisesti ilmoittamaan Ihmeveikko Oy:lle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista ja toteutuneista yhteydenotoista Palveluntarjoajien kanssa. Palvelun avulla tehdyillä sopimuksilla ja toteutuneilla yhteydenotoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia sopimuksia tai yhteydenottoja, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palvelua käyttäneiden Asiakkaiden välillä.

3.4.2 Materiaalit

Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on mahdollisuus ladata omaa Materiaalia Palveluun. Palveluntarjoaja ja Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on oikeus ladata Materiaalia Palveluun ja että Materiaalia voidaan käyttää näiden Sopimusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja tai Asiakas sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti Ihmeveikko Oy:lle, mikäli se rikkoo tämän kohdan velvollisuutta.

3.4.3 Arvostelut ja palautteet

Asiakkaalla on mahdollisuus laatia arvosteluja Palveluntarjoajista Palvelussa. Ihmeveikko Oy tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä ole vastuussa arvosteluiden sisällöstä. Ihmeveikko Oy pidättää kuitenkin oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä mutta sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä pois lukien arvosteluiden tai palautteiden mahdollisesti sisältämät epäasiallista tai loukkaavaa kielenkäyttöä sisältävät kohdat. Ihmeveikko Oy:lla on oikeus mistä tahansa syystä poistaa arvostelu.

3.4.4 Vastuu arvosteluista ja palautteista

Asiakas vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi siitä, että arvostelut ovat näiden Sopimusehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia. Arvostelun tehnyt on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, jos hän rikkoo jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia ja/tai liikesalaisuutta tai julkaisee virheellisiä, harhaanjohtavia ja/tai muutoin loukkaavia tietoja.

3.4.5 Arvosteluiden ja pisteytysten esittäminen

Ihmeveikko Oy voi käyttää asiakkaiden antamia arvosteluita omien pisteytystensä laatimisessa. Ihmeveikko Oy voi esittää palveluntarjoajan saamat arvostelut valitsemassaan muodossa ja yhdistettynä muihin palveluntarjoajaan liittyviin asioihin. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että palvelussa näkyvät tähdet tai pisteet voivat olla Ihmeveikko Oy:n vapaasti valitsemilla kriteereillä määritetyt, eikä niitä pidä ymmärtää pelkkinä muiden asiakkaiden antamina arvosteluina.

3.4.6 Palvelussa esitettävien hintojen sitovuus

Ihmeveikko Oy ei vastaa Palvelussa esitettyjen Palveluntarjoajien tarjousten tai hintojen oikeellisuudesta ja kaikki Palvelussa esitettävät Palveluntarjoajien hinnat ovat alustavia tarjouksia. Lopullinen hinta määräytyy Asiakkaan ja Palveluntarjoajan keskinäisellä sopimuksella Palveluntarjoajan omien hintojen ja ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajan Palvelussa esittämät hinnat tai tarjoukset tai Asiakkaan Palvelussa hyväksymät tarjoukset  eivät näin ollen sido myöskään Palveluntarjoajaa tai Asiakasta.

3.4.7 Palvelussa annettujen tarjousten esittäminen

Ihmeveikko Oy:lla on mistä tahansa syystä oikeus yksipuolisesti päättää, mitkä tarjoukset se esittää Asiakkaille kussakin tilanteessa. Palvelun laadun varmistamiseksi esimerkiksi tiedoiltaan vaillinaiset, virheellisesti täytetyt tai merkittävästi muista tarjouksista poikkeavat tarjoukset voidaan jättää näyttämättä Asiakkaalle Ihmeveikko Oy:n päätöksellä. Ihmeveikko Oy ei ole velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle päätöksestä jättää jokin tarjous esittämättä.

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus muokata Palveluntarjoajien tarjouksissa tai tarjouspyynnöissä mahdollisesti esiintyviä virheitä ja epätarkkuuksia ilman erillistä ilmoitusta Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle.

3.4.8. Asiakkaan tarjouspyyntöjen ja vertailun julkisuus

Asiakkaan jättämän tarjouspyynnön voivat nähdä ja tarjouksen voivat jättää Palveluun rekisteröityneet Palveluntarjoajat. Ihmeveikko Oy:lla on lisäksi oikeus julkaista Asiakkaan etunimi ja asuinpaikkakunta sekä se mitä palvelua tarjouspyyntö koskee. Ihmeveikko Oy ei kuitenkaan voi julkaista asiakkaan tarjouspyynnöstä yksityiskohtia, kuten katuosoitetta tai muita tietoja joista asiakkaan voisi tunnistaa, poislukien etunimi ja asuinpaikkakunta.

3.4.9. Asiakkaan yhteystietojen luovuttaminen

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus luovuttaa Asiakkaan yhteystiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero eteen päin Palveluntarjoajille. Asiakkaan yhteystiedot luovutetaan esimerkiksi Asiakkaan jättämän yhteydenottopyynnön seurauksena tai siinä tapauksessa, että Asiakas on yrittänyt tavoittaa Palveluntarjoajia lähettämällä heille viestin tai puhelinsoitolla.

Ihmeveikko Oy voi lähettää asiakkaalle Palveluun liittyvää tietoa Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä tekstiviestillä Asiakkaan ilmoittamaan puhelinnumeroon.

4 Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet

4.1 IMMATERIAALIOIKEUDET

Palveluun liittyen tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet näiden Sopimusehtojen perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin ja aineistoihin samoin kuin Palveluun sekä niihin tehtyihin muutoksiin ja/tai lisäyksiin kuuluvat kokonaisuudessaan Ihmeveikko Oy:lle ja/tai Ihmeveikko Oy:n alihankkijoille ja/tai muille kolmansille palvelujentarjoajille.

4.2 IHMEVEIKKO OY:N KÄYTTÖOIKEUDET

4.2.1 Materiaalit

Sikäli kuin Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas toimittaa Palveluun Materiaaleja, kyseinen Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas myöntää samalla Ihmeveikko Oy:lle oikeuden käyttää Materiaalia haluamallaan tavalla toiminnassaan sellaisenaan ja/tai muutettuna. Ihmeveikko Oy:lla on siten ei-yksinomainen, siirrettävä, ikuinen, peruuttamaton ja maksuton oikeus julkaista, jakaa, levittää, käyttää, muunnella, antaa oikeuksia muille ja muutoinkin käyttää kaupallisesti ja muutoin haluamallaan tavalla Materiaalia. Ihmeveikko Oy voi lisäksi halutessaan lisätä Materiaaleihin omia tunnuksia Materiaalin yhdistämiseksi Palveluun.

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus julkaista Palvelua käyttävän Palveluntarjoajan tai tämän edustaman yrityksen logo tai tavaramerkki Palvelussa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus pyytää Ihmeveikko Oy:ta poistamaan logo tai tavaramerkki Palvelusta erillisellä pyynnöllä.

4.3 PALVELUNTARJOAJAN JA ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET PALVELUUN

4.3.1 Palvelun käyttöoikeus

Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana kysymyksessä olevalla Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla on ei-yksinomainen, henkilökohtainen, ei-luovutettava ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelua omassa toiminnassaan Ihmeveikko Oy:n kulloinkin osoittamalta palvelimelta siihen tehtyine muutoksineen ja/tai lisäyksineen. Palveluntarjoaja tai Asiakas ei saa siirtää tai muutoin luovuttaa Palvelun käyttöoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Ihmeveikko Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Ihmeveikko Oy:n erikseen myöntämää lupaa.

4.3.2 Palvelun ja materiaalien käytön lopettaminen

Palveluntarjoajan tai Asiakkaan on käyttöoikeuden tai näiden Sopimusehtojen päättyessä (mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä) lopetettava Palvelun, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, siihen liittyvien aineistojen ja materiaalien, käyttö kokonaisuudessaan.

4.3.3 Arvosteluiden ja palautteiden käyttöoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus näiden Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Asiakkaiden laatimia arvosteluja ja palautteita omassa toiminnassaan edellyttäen tässä mainitun lisäksi, että Ihmeveikko.fi -palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa tai palautteessa on linkki www.ihmeveikko.fi -palveluun.

5 Hinnat ja maksut – maksuehdot

5.1 Palvelun maksuttomuus Asiakkaalle

Palvelun käyttäminen on Asiakkaalle maksutonta. Asiakas voi maksutta jättää tarjouspyynnön, selata tarjouspyyntöjä ja pyytää Palveluntarjoajien yhteydenottoa sekä käyttää muita Palvelun toiminnallisuuksia mikäli sitoutuu Sopimusehtoihin.

5.2 Palvelun maksullisuus Palveluntarjoajalle

Palvelun käyttäminen on maksullista Palveluntarjoajalle silloin, kun Palveluntarjoaja vastaanottaa yhteydenottopyynnön asiakkaalta, ottaa yhteyttä Asiakkaaseen tai tekee sopimuksen Asiakkaan kanssa Palvelun avulla tai käyttää muita Palvelun maksullisia toiminnallisuuksia. Ihmeveikko Oy veloittaa Palveluntarjoajalta Palvelusta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset hinnat, maksut ja komissiot. Ihmeveikko Oy ilmoittaa kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut Palvelun kotisivuilla ja Palvelussa joko vakiomuotoisen hinnaston avulla tai kullekin toiminnallisuudelle erikseen määritellyin tavoin niin, että palvelun hinta, maksu tai Ihmeveikko Oy:n veloittama komissio Asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta on Palveluntarjoajan saatavilla.

5.3 Perutut tai irtisanotut sopimukset tai yhteydenotot

Kun Asiakas on valinnut Palveluntarjoajan yhteydenoton tai tehnyt tämän kanssa sopimuksen, tulee palvelumaksu suoritettavaksi, vaikka sopimus tai yhteydenotto peruttaisi Palveluntarjoajan aloitteesta, Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen tai sovitun yhteydenoton irtisanoutuessa tai peruuntuessa Asiakkaan reklamaatiosta johtuen tai muusta Palveluntarjoajan toiminnasta johtuvasta peruutuksesta tai irtisanomisesta. Palvelumaksu tulee suoritettavaksi myös silloin jos asiakas on pyytänyt yhteydenoton Palveluntarjoajalta vaikka yhteydenotto jäisikin toteutumatta.

5.4 Arvonlisäveron veloittaminen

Ellei toisin ole ilmoitettu Palveluun liittyvät hinnat ja maksut sisältävät voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut, paitsi arvonlisäveron. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja maksuihin kulloinkin voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

5.5 Maksuehto

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy Korkolain (633/20.8.1982 muutoksineen) mukaan.

5.6 Hintojen, maksujen ja komissioiden muutokset

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus muuttaa Palvelusta transaktiokohtaisesti perittäviä hintoja, maksuja ja komissioita ilmoittamalla siitä Palvelun kotisivuilla muutoksen kohteena olevan toiminnallisuuden yhteydessä. Mikäli muutokset liittyvät jatkuvana voimassa oleviin maksullisiin toiminnallisuuksiin on Ihmeveikko Oy:lla oikeus muuttaa hintoja, maksuja ja komissioita ilmoittamalla siitä Palvelun kotisivulla kaksikymmentä (20) päivää etukäteen. Mikäli Palveluntarjoaja tai Asiakas ei hyväksy hintojen, maksujen tai komissioiden muuttamista edellyttäen kuitenkin, että hintojen, maksujen ja komissioiden muuttaminen vaikuttaa negatiivisesti kyseiseen Palveluntarjoajaan tai Asiakkaaseen, on kyseisellä Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla oikeus irtisanoa nämä Sopimusehdot ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ihmeveikko Oy:lle kymmenen (10) päivää ennen hintojen, maksujen ja komissioiden muutoksen voimaantuloa, jolloin nämä Sopimusehdot ja Palvelun käyttöoikeus päättyvät hintojen, maksujen ja komissioiden muutoksen tullessa voimaan.

5.7 Jo maksetut hinnat, maksut ja komissiot

Näiden Sopimusehtojen tai Palveluntarjoajan tai Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä kenen tahansa aloitteesta, jo maksettuja Palveluun liittyviä hintoja, maksuja tai komissioita ei palauteta missään tilanteessa Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.

5.8 Palvelun maksuvelvollisuuden syntyminen

Palveluntarjoaja todetaan tehneeni sopimuksen tai sopineen yhteydenoton Palvelun kautta, jos Asiakas on allekirjoittanut sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa tai Palveluntarjoaja on ollut yhteydessä tai aukaissut Asiakkaan yhteystiedot käyttäen Palvelua. Tällöin Palveluntarjoajalle on velvollisuus maksaa palvelumaksu muista muuttuvista tekijöistä huolimatta.

6 Voimassaolo

6.1 Sopimusehtojen voimaantulo

Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan, kun kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja tai Asiakas on kirjautunut Palveluun tai ryhtynyt käyttämään Palvelua tai muutoin hyväksynyt nämä Sopimusehdot itseään sitovaksi ja Ihmeveikko Oy on hyväksynyt sitoutumisen sen mukaan, mikä näistä tapahtuu aikaisemmin. Nämä Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle Sopijapuolelle yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopijapuolen tulee tehdä irtisanomisilmoitus toiselle Sopijapuolelle Palvelun yhteydessä siten kuin siitä on Palvelun yhteydessä ilmoitettu.

6.2 Sopimusehtojen purkaminen

Ihmeveikko Oy:llä on myös oikeus purkaa nämä Sopimusehdot kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas (i) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa, (ii) on rikkonut näitä Sopimusehtoja eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut sopimusrikkomustaan ja/tai (iii) Palveluntarjoaja on Ihmeveikko Oy:n mielestä osoittautunut kykenettömäksi tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.

6.3 Maksusuorituksen viivästyminen

Mikäli kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Ihmeveikko Oy:lla on oikeus pidättäytyä tarjoamasta Palvelua Palveluntarjoajan käyttöön, kunnes kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on suorittanut Ihmeveikko Oy:lle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisien perintäkuluineen.

6.4 Palvelun käytön keskeyttäminen ja sopimusten purkaminen

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö tai vaihtoehtoisesti purkaa Palveluun liittyvä sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli (i) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille, (ii) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas rikkoo jotakin näistä Sopimusehtoista tai (iii) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas ei muutoin Ihmeveikko Oy: omasta mielestä sovellu Palvelun käyttäjäksi. Keskeytysaikana Palvelua ei voida käyttää, mutta kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on velvollinen suorittamaan sovitut hinnat ja maksut. Ihmeveikko Oy:lla on lisäksi oikeus periä Palvelun uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Ihmeveikko Oy:lla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö jos todetaan, ettei Palveluntarjoaja pysty toteuttamaan tarjoamaansa palvelua riittävällä laadulla, vastuulla ja/tai asiakaspalvelulla.

7 Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

7.1 Ihmeveikko Oy:n korvausvelvollisuus Asiakkaalle

Ihmeveikko Oy ei korvaa asiakkaalle tämän tekemien sopimusten tai sopimien yhteydenottojen aiheuttamia haittoja vaan Palveluntarjoaja vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti.

7.2 Tiedostojen tuhoutuminen

Ihmeveikko Oy ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Ihmeveikko Oy ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet –yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä.

7.3 Palveluntarjoajien tai muiden kolmansien osapuolien tarjoamat tuotteet ja palvelut

Ihmeveikko Oy ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Ihmeveikko Oy ei vastaa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista eikä myöskään näiden välisistä mistään sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista eikä Palveluntarjoajan asiakkaalle Palvelussa tai muutoin antamien tietojen oikeellisuudesta.

7.4 Materiaali

Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heidän Palveluun toimittamansa Materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Muutoinkin Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat Palveluun toimittamista Materiaaleista.

7.5 Välilliset ja epäsuorat vahingot

Ihmeveikko Oy ei vastaa missään tilanteessa välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

7.6 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

7.7 Palveluntarjoajien rekisteritiedot

Ihmeveikko Oy ei takaa, että Palvelussa mukana oleva Palveluntarjoaja on rekisteröity ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin. Nämä tiedot tarkistetaan Palveluntarjoajalta Palvelun käyttöönoton yhteydessä, mutta koska rekisteritiedot muuttuvat ajan kanssa, voi tämä aiheuttaa muutoksia Palveluntarjoajan osalta. Ennen tuotteiden ja/tai palveluiden hankkimista on syytä tarkistaa Palveluntarjoajan taustat, kuten ennakonperintä-, arvonlisävero- ja kaupparekisteritiedot sekä verovelkatiedot. Ihmeveikko Oy ei myöskään vastaa muiden Palveluntarjoajan ilmoittamien tietojen kuten hänen suorittamiensa tutkintojen tai sertifikaattien oikeellisuudesta.

7.7.1 Palveluntarjoajan ja Asiakkaiden väliset sitoumukset

Ihmeveikko Oy ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Ihmeveikko Oy ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

8 Referenssioikeus

8.1 Julkaisuoikeus

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä Sopijapuolten välinen asiakassuhde tai yhteistyösuhde. Ihmeveikko Oy:lla on lisäksi oikeus käyttää asiakassuhdetta tai yhteistyösuhdetta Palvelun ja Asiakkaan tai Palvelun ja Palveluntarjoajan välillä referenssinä myydessään omia palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. Ihmeveikko Oy:lla on tämän kohdan mukainen oikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja kahdentoista (12) kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien. Palvelun ja Palveluntarjoajan välinen asiakassuhde tai yhteistyösuhde katsotaan syntyneeksi kun Palveluntarjoaja tai Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja suhteen katsotaan jatkuvan niin pitkään kuin Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla on itselleen rekisteröity profiili Palvelussa. Profiilin poistamista tulee pyytää Ihmeveikko Oy:ltä kirjallisesti tai Palvelun kautta.

9 Muut ehdot

9.1 Alihankinta

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus teettää tehtäviään alihankkijoillaan ja/tai muilla palveluntarjoajillaan.

9.2 Tiedoksiannot

Näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä kirjatulla kirjeellä tai muutoin todistettavasti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään, kun (i) viisi (5) päivää on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai (ii) tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti, kuten esimerkiksi Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla. Edellisen lisäksi Ihmeveikko Oy voi tehdä näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot lähettämällä sähköpostin kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla tiedoksiannon Palvelun yhteydessä, jolloin tiedoksianto katsotaan viimeistään tapahtuneen, kun (i) sähköposti on lähetetty kysymyksessä olevan Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle tai (ii) tiedoksiannon Palvelussa tapahtuneen julkaisemisen jälkeen kysymyksessä olevan Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas seuraavan kerran kirjautuu Palveluun.

9.3 Ylivoimainen este

Ihmeveikko Oy ei vastaa viivästyksistä, jotka johtuvat Ihmeveikko Oy:n vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Ihmeveikko Oy:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai yhteydenottoa pyydettäessä ja jonka seurauksia Ihmeveikko Oy ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Ihmeveikko Oy on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ihmeveikko Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

9.4 Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näistä Sopimusehtoja ja/tai Palvelun käyttöoikeutta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Ihmeveikko Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ihmeveikko Oy:lla on oikeus siirtää nämä Sopimusehdot ja/tai Palvelu kolmannelle osapuolelle. Ihmeveikko Oy:lla on myös oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.

9.5 Sopimusehtojen muuttaminen

Ihmeveikko Oy:lla on oikeus muuttaa näitä Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun yhteydessä. Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas ei hyväksy muutoksia, kyseisellä Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla on irtisanoa Palvelu päättymään ilmoittamalla siitä Ihmeveikko Oy:lle Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla, jolloin näiden Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaolo päättyy neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun irtisanomisilmoitus on jätetty. Selvyyden vuoksi todettakoon, että irtisanominen ei vapauta jo syntyneistä maksuvelvoitteista.

9.6 Kokonainen Sopimus

Tämä Sopimusehdot liitteineen sisältävät kaiken, mitä Sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja/tai muut tahdonilmaisut.

9.7 Oikeuksista luopuminen

Se, että Ihmeveikko Oy jättää käyttämättä jonkin näihin Sopimusehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita Ihmeveikko Oy:n oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota näihin Sopimusehtoihin.

9.8 Sopimusehtojen erillisyys

Mikäli myöhemmin joku näiden Sopimusehtojen ehdoista tai määräyksistä havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimusehtojen ehdon tai määräyksen lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin näiden Sopimusehtojen ehtoihin ja määräyksiin.

9.9 Vientirajoitukset

Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas sitoutuu noudattamaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palveluiden, tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta palveluita, tuotteita ja/tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa ja/tai saattaa loukata suoraan tai epäsuoraan lakeja ja/tai vientimääräyksiä.

9.10 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Näistä Sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet, joista ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Palvelun käytön ehdot
5 (100%) 1 ääntä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *