Palvelun käytön ehdot – sähkö

1 Soveltaminen ja kohde

1.1 Soveltamisala

Ihmeveikko.fi on Ihmeveikko Oy:n (y-tunnus: 2789176-3, jäljempänä ”Ihmeveikko”) kuluttajille ja yhteisöille, pääasiallisesti osoitteessa ihmeveikko.fi, tarjoama sähkön vertailupalvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat muun muassa vertailla sähkönmyyjien (jäljempänä ”Sähkönmyyjä”) tuotteita sekä solmia sähkönmyyntisopimuksen (jäljempänä ”Sähkösopimus”) Sähkönmyyjän kanssa. Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

1.2 Muut sovellettavat ehdot

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Ihmeveikon mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Ihmeveikon tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Ihmeveikon kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä. Mikäli Asiakas solmii Sähkösopimuksen Sähkönmyyjän kanssa, Asiakas sitoutuu noudattamaan Sähkönmyyjän kulloinkin voimassaolevia sopimusehtoja.

2 Palvelun käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Ihmeveikolla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Ihmeveikolla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Ihmeveikolla tai sen sopijakumppaneilla.

Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Ihmeveikon tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Ihmeveikon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Asiakkaalla ei niin ikään ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3 Sähkösopimusten vertailu

Palvelussa Asiakas voi vertailla eri Sähkönmyyjien tuotteita. Asiakas voi valita itselleen sopivimman tuotteen mm. hinnan tai sähköenergian tuotantotavan perusteella. Asiakkaan Palvelun kautta tekemä tilaus on sitova ja Sähkösopimus syntyy, kun Sähkönmyyjä on lähettänyt Asiakkaalle vahvistusilmoituksen.

4 ASIAKASTIEDOT

4.1 Asiakkaan antamat tiedot

Palvelua käyttääkseen Asiakkaan tulee antaa Ihmeveikolle Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Ihmeveikon pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

4.2 Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Ihmeveikko käsittelee Asiakkaan henkilötietoja sekä omaan lukuunsa että Sähkönmyyjän lukuun.

Tehdessään tilauksen Palvelun kautta ja/tai rekisteröityessään Palveluun Asiakkaasta tulee Ihmeveikon asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Ihmeveikon asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään mm. Palvelun toteuttamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, tilastointiin, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Ihmeveikolla sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia) varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ihmeveikko ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää Asiakkaalle suoramarkkinointia sähköisesti (kuten sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) Asiakkaan antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Asiakas voi tutustua Palvelun rekisteriselosteeseen täällä ja tietosuojalausekkeeseen täällä. Asiakas voi tutustua valitsemansa Sähkönmyyjän rekisteriselosteeseen Sähkönmyyjän internet-sivuilla ja/tai henkilökohtaisesti Sähkönmyyjän luona.

4.3 Luottotietojen tarkistaminen

Ihmeveikko voi tarkistaa Asiakkaan luottotiedot Sähkönmyyjän lukuun. Ihmeveikko ei käsittele luottotietoja omaan lukuunsa.

4.4 Evästeet ja muut tunnisteet

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

4.5 Asiakkaan kielto-, tarkastusoikeus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten ilmoittamalla siitä Ihmeveikolle.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Asiakas voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti Ihmeveikolle osoitetulla omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Jos Asiakkaan tiedoissa on virheitä, Asiakas voi esittää Ihmeveikolle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

4.6 Tietoturvallisuus

Ihmeveikko ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelujen ja Asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Ihmeveikolle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Ihmeveikko säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina. Ihmeveikko pyrkii järjestämään Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Ihmeveikko ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

5 Arvostelut ja palautteet

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Ihmeveikolle, Ihmeveikon sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Asiakkaan toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Asiakkaalla. Ihmeveikolla on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja uudelleenjulkaista korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan Asiakkaan Palvelun kautta lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa, Ihmeveikon tiedonvälitys-, PR- tai muussa liiketoiminnassa.

Arvosteluihin tai palautteisiin toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Ihmeveikolla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

6 Vastuunrajoitus

Ihmeveikko vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Ihmeveikko ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Ihmeveikko ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Ihmeveikko ei ole Sähkösopimuksen osapuoli, eikä miltään osin vastaa Palvelussa esitellyistä tuotteista. Vastuu tuotteista annetuista tiedoista ja sopimusehdoista sekä Sähkönmyyntisopimuksesta on yksin Sähkönmyyjällä.

Ihmeveikko ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Ihmeveikko ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

7 Reklamaatiot

Asiakkaan tulee osoittaa Sähkönmyyjän tuotetta, Sähkönmyyjän antamia Palvelun kautta saatavilla olevia tietoja sekä Sähkösopimusta koskevat reklamaatiot Sähkönmyyjälle.

Palvelua koskevat reklamaatiot Asiakas voi osoittaa Ihmeveikolle osoitteeseen: Jokipuistonkaari 8 A 5, 04130 Sipoo tai sähköpostitse osoitteeseen: admin@ihmeveikko.fi.

8 Muut ehdot

8.1 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 24.2.2017  ja ovat voimassa toistaiseksi.

8.2 Muutokset

Ihmeveikko on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Ihmeveikko ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

Ihmeveikolla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Ihmeveikon vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

8.3 Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

8.4 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

Palvelun käytön ehdot – sähkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *